CÔNG TY CỔ PHẦN SPHACY KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPHACY GPP PHIÊN BẢN MỚI

TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG:

  • Kể từ ngày 01/03/2021 Phần mềm sẽ được triển khai đồng bộ cho tất cả Quý Khách hàng đang là đối tác của SPHACY
  • Link phần mềm : http://gpp.sphacy.vn
  • Dữ liệu trên phần mềm cũ đảm bảo được bảo mật và liên thông ở bảng mới ( dữ liệu không mất đi)