Sáng tạo để giải quyết bài toán cộng đồng

SPHACY xác định cho mình sứ mệnh trở thành “Nhà điều phối thông minh”, cung cấp đầy đủ và nhanh chóng về số lượng, chất lượng, giá cả công khai cạnh tranh, sáng tạo để giải quyết những bài toán cộng đồng:
  Các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ giải quyết vấn đề thất nghiệp cho người lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng
 Đẩy lùi và tiến tới xoá sổ thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ.
 Giảm và ngăn chặn tình trạng kháng thuốc, thuốc kháng sinh, kê đơn thương mại và lạm dụng thuốc.

HỆ SINH THÁI CỦA SPHACY