TẦM NHÌN

MỤC TIÊU NGẮN HẠN: Đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực y dược tại khu vực Đông Nam Á.

MỤC TIÊU DÀI HẠN: Đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực y dược tại khu vực Châu Á. Là trung tâm giao dịch các mặt hàng y dược cho khu vực.

SỨ MỆNH

SPHACY được lập lên để thực hiện chuyển đổi số cho các Doanh nghiệp. Đặc biệt là Doanh nghiệp trong lĩnh vực Y Dược.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công nghệ – Dược phẩm – Sức khỏe.