MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số trong ngành kinh doanh Dược phẩm tại thị trường Việt Nam

MỤC TIÊU DÀI HẠN

Trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số trong ngành kinh doanh Dược phẩm tại khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương